This text is replaced by the Flash movie.

STANOVY občianskeho združenia Orava TAEBO mánia


I.
Názov a sídlo

Názov občianskeho združenia je Orava TAEBO mánia.
Sídlom je Vavrečka 374,029 01 Námestovo.


II.
Ciele

Cieľom združenia je rozvoj aktivít na miestnej a celoštátnej úrovni v oblasti športu. Združenie bude uskutočňovať športové akcie, ktoré budú podporovať zdravý životný štýl. Osobitne sa bude zameriavať na TAEBO a ZUMBU..


III.
Členstvo

Členstvo v združení je dobrovoľné. Členom môže byť každá fyzická osoba, ktorá súhlasí so stanovami združenia.


IV.
Práva a povinnosti členov

Členovia sú povinní dodržiavať stanovy združenia a platiť členský príspevok vo výške stanovenej zhromaždením. Členovia majú právo voliť do orgánov združenia a podieľať sa na jeho činnosti.


V.
Orgány združenia

Orgánmi združenia sú:
1. Zhromaždenie
2. Rada
3. Revízna komisia.

 

1. Zhromaždenie je spoločné stretnutie členov združenia, ktoré rozhoduje o programe činnosti združenia, o zmene a doplnení stanov, o zániku združenia a o nakladaní s jeho majetkom po zániku. Zhromaždenie volí a odvoláva radu. Zhromaždenie sa schádza minimálne 2 krát do roka. Zvoláva ho Rada, a to písomne, najmenej 7 dní vopred.Prvé stretnutie Zhromaždenia sa uskutoční v 10. deň po registrácii združenia Ministerstvom vnútra v sídle združenia. Zhromaždenie je uznášania schopné, ak sa ho zúčastní nadpolovičná väčšina všetkých členov.

2. Rada zabezpečuje činnosť združenia medzi jednotlivými stretnutiami zhromaždenia. Má troch členov.Rada koná v mene združenia vo všetkých veciach. Na platnosť právneho úkonu je potrebný súhlas aspoň dvoch členov Rady.

3. Revízna komisia je kontrolným orgánom združenia, tvoria ho 3 členovia volení zhromaždením. Členstvo v Revíznej komisii je nezlučiteľné s členstvom v Rade združenia. Revízna komisia zodpovedá svoju činnosť Zhromaždeniu.


VI.
Zásady hospodárenia

Majetok združenia tvoria členské príspevky, dary a iné príjmy dosiahnuté v súlade so stanovami a všeobecne záväznými predpismi. Majetok a príjmy združenia môže byť použitý na dosahovanie cieľov združenia a na zabezpečenie jeho vlastnej činnosti v súlade s všeobecne záväznými predpismi a podlieha kontrole Revíznej komisie.


VII.
Zánik združenia

Združenie zaniká dobrovoľným rozpustením. O zániku združenia rozhoduje Zhromaždenie, pričom zároveň rozhodne aj o prechode práv a povinností majetku združenia. V prípade rozpustenia združenia Zhromaždenie vymenuje likvidátora. Likvidátor oznámi zánik a likvidáciu združenia do 15 dní Ministerstvu vnútra.


VIII.
Záverečné ustanovenie

Návrh stanov bol prerokovaný a schválený zhromaždením na zasadnutí dňa 11. júla 2011. Združenie vzniká registráciou na Ministerstve vnútra. Stanovy nadobúdajú platnosť dňom registrácie.